Politechnika Śląska walczy o równość płci

Politechnika Śląska po raz pierwszy wprowadza dla Uczelni Plan Równości Płci (Gender Equality Plan).

Nadrzędnym celem dokumentu jest budowanie zróżnicowanego, wolnego od dyskryminacji oraz uprzedzeń środowiska pracy i nauki. Plan Równości Płci będzie traktowany jako dokument strategiczny, którego wdrożenie stanowi odpowiedź na realne potrzeby członków wspólnoty akademickiej.

W dokumencie wyróżniono przede wszystkim potrzebę wzmocnienie kultury równych szans i zwalczania stereotypów związanych z płcią przy wsparciu słabo reprezentowanych społeczności. Zaakcentowano potrzebę dążenia do zrównoważenia płci na wyższych stanowiskach i organach decyzyjnych poprzez promowanie dobrych praktyk i rozwijanie kompetencji liderskich wśród kobiet. Odpowiedzią na potrzeby wspólnoty ma być również nacisk na wspieranie równowagi płci w rekrutacji i rozwoju kariery, zwalczanie jakichkolwiek form przemocy ze względu na płeć, w tym molestowania seksualnego i psychicznego.

Celami strategicznymi Planu Równości Płci są: 

  1. Promowanie kultury organizacyjnej opartej na poszanowaniu różnorodności i docenieniu różnic oraz eliminowanie stereotypów dotyczących płci.
  2. Wspieranie godzenia kariery zawodowej z życiem rodzinnym, w tym tworzenie integracyjnego środowiska pracy i wzmacnianie struktur, które mogą ułatwić osiągnięcie tych celów.
  3. Zwiększenie równowagi płci w organach i procesach decyzyjnych, na różnych poziomach struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej.
  4. Wspieranie procesów sprzyjających równemu dostępowi do rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery zawodowej, w tym awansów.
  5. Promowanie uwzględniania wymiaru płci w badaniach naukowych, programach kształcenia, kursach i szkoleniach oraz we wdrażanych innowacjach.
  6. Podniesienie świadomości na temat kwestii związanych z przeciwdziałaniem różnym formom przemocy ze względu na płeć, w tym molestowaniu seksualnemu.

Kamery IMPERIUM

Reklama