Covid-19: Ruszą dopłaty do czynszów. Jak otrzymać pieniądze?

Z początkiem roku weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. To propozycja skierowana do osób, którym z powodu pandemii zmniejszyły się dochody. Gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje już wnioski.

Ile można otrzymać?

Kwota, jaką można uzyskać, stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Komu przysługuje dopłata do czynszu?

Wsparcie przysługuje osobom, które spełniają określone warunki wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz:

  • są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
  • nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Gdzie złożyć wniosek?

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu powinna umieścić na wniosku adnotację: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” i złożyć go nie później niż do 31 marca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 9 – osobiście w pok. 05 (w poniedziałki w godz. 9.00–16.30 oraz czwartki w godz. 8.00–13.00) lub wkładając spakowany i podpisany komplet dokumentów do skrzyni na korespondencję umieszczonej w holu przy wejściu głównym do budynku OPS, w każdym dniu roboczym w godzinach urzędowania Ośrodka.

Jakie dokumenty dołączyć?

Do wniosku, poza dokumentami, o których mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

  1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego, ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu;
  2. oświadczenie, iż wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz że nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

Oświadczenia te muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

  1. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę na dzień 14 marca 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu,

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/dziecko-i-rodzina/dodatki-mieszkaniowe/moze-ubiegac-sie-o-dodatek/, a także pod numerami tel. 32/335-96-46, 32/335-96-44.

Źródło: UM Gliwice

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama