,,Chcemy, żeby było lepiej, wciąż lepiej […]” — mówił prezydent Neumann. Znamy już zamierzoną wizję przyszłości miasta!

Prawie rok działań, ponad 100 zaangażowanych osób, 4 grupy robocze i 8 spotkań pod okiem ekspertów, poświęconych przyszłości miasta w kontekście społecznym, przestrzennym, środowiskowym i gospodarczym.

4 kwietnia uroczyście podsumowano ten etap prac. W spotkaniu plenarnym z ekspertami i grupami roboczymi w Arenie Gliwice uczestniczyli prezydent Gliwic Adam Neumann i jego zastępca Mariusz Śpiewok nadzorujący proces powstawania strategii.

Znamy już zamierzoną wizję przyszłości miasta za około 20 lat oraz ambitne cele strategiczne, powiązane z trzema priorytetami tematycznymi przyjętymi dla nowej strategii.

Na stronie strategia2040.gliwice.eu możemy przeczytać o wyszczególnionych celach strategicznych: Skupiają się one wokół idei wyjątkowości Gliwic jako miasta racjonalnie gospodarującego swoimi zasobami, zarazem atrakcyjnego i bliskiego mieszkańcom oraz miasta błękitno-zielonego, zespojonego z otaczającą przyrodą i rzeką, nastawionego na komfort środowiskowy gliwiczan.

Jarosław Sołtysek w programie W Samo Południe z Prezydentem rozmawiał z prezydentem Gliwic, Adamem Neumannem o Strategii, sposobie projektowania celów, reakcjach zaznajomionych z programem oraz o zmianach, jakie czekają miasto.

Cały świat się zmienia, pamiętajmy, że jesteśmy na Górnym śląsku, region jest niezwykle uprzemysłowiony, mamy historię swoją (i to nie tak odległą) ciężkiego przemysłu, bardzo niekorzystnie wpływającego na środowisko. Jest wiele pozostałości tzw brownfieldów używając języka unijnego – czyli brązowych terenów po likwidowanych zakładach przemysłowych właśnie tych hutach, kopalniach, bardzo dotkliwych dla środowiska i chcemy to odmieniać. W Gliwicach już wiele się wydarzyło, natomiast nie zadawala nas to ciągle, chcemy żeby było lepiej, wciąż lepiej […] – mówił prezydent Gliwic Adam Neumann

Listen to „0804 W Samo Południe z Prezydentem, cz. 01 Adam Neumann, Strategia Gliwice 2040” on Spreaker.

W ostatnich tygodniach ponad 100 osób wchodzących w skład czterech grup roboczych koordynowanych przez specjalistów w danej dziedzinie – dr. Marcina Barona (ekspert wiodący), dr Annę Syrek-Kosowską (ekspert grupy gospodarczej), prof. dr. hab. inż. architekta Macieja Borsę (ekspert grupy przestrzennej), dr. Leszka Trząskiego (ekspert grupy środowiskowej) oraz Sylwię Widzisz-Pronobis i Grzegorza Pronobisa (eksperci grupy społecznej) – przygotowywało dużo bardziej szczegółowe cele operacyjne, przyporządkowane do danego celu strategicznego i rozwijające jego zamysł. Cele te pozwolą osiągnąć w przyszłości nakreśloną wizję rozwoju Gliwic.

Prace nad strategią „Gliwice 2040” wkraczają obecnie w kolejny etap. W najbliższym czasie ekspert wiodący wraz z zespołem zadaniowym utworzonym w Urzędzie Miejskim opracuje pozostałe elementy strategii: model funkcjonalno-przestrzenny, projekty kluczowe (czyli 3–4 projekty o największym zasięgu), sposób realizacji strategii, monitorowanie postępów (w tym określenie wskaźników), a także analizę ryzyka. Gdy gotowy będzie projekt całego dokumentu, zostanie poddany konsultacjom społecznym, w czasie których każdy będzie mógł się do niego odnieść, zaproponować zmiany i uzupełnienia – zarówno do celów strategicznych i operacyjnych, jak i pozostałych elementów strategii „Gliwice 2040”.

Jesienią projekt strategii powinien trafić pod obrady Rady Miasta Gliwice. Po przyjęciu dokumentu opracowany zostanie jeszcze Gliwicki Program Wdrażania Strategii, w którym zostaną wskazane projekty i przedsięwzięcia pozwalające zrealizować założone cele.

Kamery IMPERIUM