Obrońcy Wilczych Dołów idą do sądu. Zawiadamiają Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia wykroczenia i przestępstwa

1
685

Kiedy w czwartek w zeszłym tygodniu pilarze kończyli wycinkę drzew na dawnych Wilczych Dołach społecznicy postanowili zareagować na według nich akt łamania prawa przez inwestora czyli Urząd Miejski w Gliwicach. Twierdzą nadal, że wycinka była nielegalna, na co mają potwierdzające ten fakt stosowne dokumenty.
W związku z tym grupa społeczników ze Stowarzyszenia Zdrowe Miasto poinformowała naszą redakcję, że w dniu 3 lutego 2022 r. Stowarzyszenie zawiadomiło Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 131 Ustawy o ochronie przyrody oraz przestępstwa z art. 181 kk w związku z przeprowadzeniem od dnia 31.01.2022 wycinki na terenie Wilczych Dołów.


Art. 131. – [Odpowiedzialność za wykroczenia] – Ochrona przyrody.
Kto:
1) prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami gatunków podlegających ochronie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, nie posiada lub nie przekazuje odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej legalność pochodzenia zwierzęcia,
1a) chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod, o których mowa w art. 54,
2) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom utworzy lub prowadzi ogród botaniczny, ogród zoologiczny, ośrodek lub azyl dla zwierząt,
3) przeprowadzając likwidację:
a) ogrodu zoologicznego albo ośrodka – nie zapewnia przebywającym tam zwierzętom warunków odpowiadających ich potrzebom biologicznym,
b) azylu dla zwierząt – nie zapewnia dobrostanu zwierząt tam przebywających,
4) (uchylony),
4a) nie zachowując należytej ostrożności, dopuszcza do ucieczki zwierzęcia gatunku niebezpiecznego dla życia i zdrowia ludzi,
5) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom przenosi z ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicznego do środowiska przyrodniczego rośliny lub zwierzęta gatunków zagrożonych wyginięciem,
6) (uchylony),
7) stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach w sposób znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom,
8) prowadzi działania wymagające zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1, bez dokonania tego zgłoszenia albo niezgodnie z decyzją o wyrażeniu sprzeciwu, o której mowa w art. 118 ust. 6 pkt 1, albo bez uzyskania lub wbrew warunkom decyzji o warunkach prowadzenia działań, o której mowa w art. 118 ust. 8, w przypadku nałożenia obowiązku jej uzyskania,
9) (uchylony),
10) (uchylony
11) nie powiadamia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt,
12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary,
13) wbrew przepisom art. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy siedliska roślin, zwierząt lub grzybów,
14) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową
podlega karze aresztu albo grzywny.


Art. 181. Powodowanie zniszczeń w przyrodzie

§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.


foto: Zbigniew Przybylski

1 KOMENTARZ

 1. Kto niszczy lub na to zezwala, nie wyważając dogłębnie takiego działania, to nie jest zdolny do sprawowania Decyzyjnej władzy.
  Zachowanie takie, mimo protestów można zakwalifikować jako aroganckie, celowe i być może aspołeczne. I może być powiązane z przekroczeniem uprawnień urzędniczych lub nawet czynów niedozwolonych.
  Im wyższe stanowisko, tym większa odpowiedzialność wobec prawa jak i społeczeństwa.
  A Samorządy z definicji działają w imieniu mieszkańców a nie w swoim własnym, o czym mogą zapominać
  Dlatego kontrola Obywatelska jest tu szczególnie ważna ale też często lekceważona, być może w imię ” wyższości urzędnika nad obywatelem”, co już się często słyszy. A zaburzona mentalność urzędnicza działa destrukcyjne na stosunki społeczne bo wypacza definicję SAMORZĄDU.
  Zaniedbana kontrola władzy prowokuje do zapędów dyktatorskich, które mogą niszczyć nasze ” gniazdo”, przy biernej postawie mieszkańców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj